Közérdekű adatok

Adatvédelmi tisztviselő neve
dr. Németh Zsanett

Elérhetőségei
e-mail: adatvedelem@pinceszinhaz.hu
telefon: +36 30 655 28 15

FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 1. számú melléklete alapján)

I.     SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Ferencvárosi Pinceszínház

1093 Budapest, Török Pál utca 3.

Telefon/fax 061/798-0517,

E-mail cím: info@pinceszinhaz.hu

Honlap: www.pinceszinhaz.hu

 • A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Telephely: 1096 Budapest, Haller utca 48. fszt. III. (raktár)

                1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. II. (raktár)

                1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. III. (raktár)

Igazgató: a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt és e minőségében teljes körű képviseleti-jogosultsággal rendelkezik.

Művészeti ügykezelés: a produkcióban résztvevő vendégművészek, valamint az intézmény valamennyi munkavállalója munkájának koordinációja, annak összehangolása az intézmény műsorterve heti, havi munkamenetével.

Színpadi műszak, színpadtárak: az előadások, próbák műszaki kiszolgálása, a produkciók létrehozásához szükséges gyártási folyamatok segítése, jelmezek, díszletek, kellékek színpadtechnikai eszközök szakszerű kezelése, működtetése, karbantartása, tárolása.

Üzemeltetés: az épület-üzemeltetési feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján a FIÜK látja el, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó üzemeltetési feladatokat az intézmény látja el.

 • A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme)

Igazgató: Sztarenki Pál

Telefonszám/fax: 06 30 143 9366

E-mail: sztarenki.pal@pinceszinhaz.hu

Művészeti titkár: Szücsné Bedics Tünde

Telefonszám/fax: 06 30 410 2988

E-mail: bedics.tunde@pinceszinhaz.hu

 • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Baranyi Krisztina polgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Telefonszám: 215-1077, 217-0852

Honlap: www.ferencvaros.hu

II.   TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezeti szabályozó eszközök, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

 • 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
 • 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;
 • 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,
 • 1993. évi CXCIII. törvény a munkavédelemről;
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról;
 • 33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénia és alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;
 • 122/2011.(VII.15.) Kormányrendelet az egyes művészeti és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítés és egyéb feltételek részletes szabályairól;
 • 155/2017.(VI.15.) Kormányrendelet az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól.

>> Alapító okirat – LETÖLTÉS

>> Szervezeti és Működési Szabályzat – LETÖLTÉS

>> Adatvédelmi szabályzat – LETÖLTÉS

2.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

       Előadó-művészeti tevékenység folytatása, ennek keretében színpadi alkotások létrehozása, gyermek- és ifjúsági előadások bemutatásával a színházművészet hagyományainak átörökítése, az ifjúság művészeti nevelése.

       A színpadi előadások megtekintése színházjegyek igénybevétele útján történik.

3.    A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatközlés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, a kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei;

>> Adatvédelmi Szabályzat – LETÖLTÉS

4.    A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

>> PÁLYÁZATOK

5.    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

A közérdekű adatok írásbeli vagy személyes megkeresés során válnak hozzáférhetővé.

>> Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének menetéről.

       Felelős személy: Sztarenki Pál igazgató

III.  GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1.    A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, vagy éves költségvetési beszámolója.

Elérhető: az alapító honlapján (www.ferencvaros.hu)

>> Éves költségvetési beszámoló (megtekinthető PDF formátumban).

2.    A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezető és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítései az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

       Az intézménynél az alapító által jóváhagyott álláshelyek száma 15 fő munkavállaló.

       Az intézménynél a Ptk. szerint megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás is van. A munkabérek, illetve a megbízási díjak meghatározása az Mt. alapján, illetve a felek megállapodása alapján történik. A  cafetéria-juttatás éves összege nettó 173.913 Ft.

3.    Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal törtnő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.

       A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügyletek esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

       Ötmillió forint feletti szerződések:

4.    Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálására a megkötött szerződésekről):

Megszakítás