• Főlap
  • PÁLYÁZAT A FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZAT A FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emt.), valamint az előadó – művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017.(VI.15) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: 

Az igazgató feladatát teljes munkaidőben, határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. 

A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony 5 éves határozott, 2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó időtartamra jön létre.

A munkába lépés napja: 2018. július 01.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Török Pál u. 3. 

 

Képesítési és egyéb feltételek:

az  előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat. Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség. Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idő,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő, a Ferencvárosi Pinceszínház szervezeti, vezetési, fejlesztési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, 

a pályázó művészeti terveit, a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, legalább a következő két évadra vonatkozó produkciós tervek bemutatását,

hazai és nemzetközi kapcsolatok, partnerek bemutatását,

a szakmai koncepció megvalósítását, a források növelését szolgáló gazdasági stratégiáját.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó szakmai életrajza,

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata 

szakmai gyakorlatot bizonyító, előadó-művészeti szervezet által kiállított igazolás(ok), másolata,

nyilatkozat arról, hogy az Mt. 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, 

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

 

A Ferencvárosi Pinceszínház gazdálkodásának 2018. évre tervezett költségvetése: 

 

2018. évi tervezett bevételek:

 

Önkormányzati támogatás: 107.749.000.- Ft    

Támogatás értékű működési bevétel: 8.812.000.- Ft    

Működési jegybevétel: 30.073.000.- Ft    

Összesen: 146.634.000.- Ft  

 

2018 évi tervezett kiadások:

 

Személyi juttatások 47.460.000.- Ft    

Munkaadókat terhelő járulékok 10.003.000.- Ft    

Dologi kiadások: 86.671.000.- Ft    

Beruházások: 2.500.000.- Ft    

Összesen: 146.634.000.- Ft  

 

2018 évi létszámkeret: 10 fő

szakmai dolgozó 4 fő    

egyéb dolgozó 5 fő    

vezető (igazgató) 1 fő    

összesen: 10 fő  

 

A fenntartó által meghatározott követelmények: 

Magas művészeti színvonalú színpadi alkotások létrehozása: Klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi drámák, színművek, vígjátékok bemutatása. 

Az új művek létrehozásának ösztönzése, élő kapcsolat fenntartása az alkotóművészekkel, és a közönség széles rétegeivel. 

Gyermek és ifjúsági darabok bemutatásával a színházművészet hagyományainak átörökítése, s ezáltal az ifjúság művészeti nevelése. Ezen alaptevékenységének gyakorlása révén pedig ápolja és fejleszti – tágabb értelemben – a társadalom, - szűkebb értelemben - Budapest, a IX. kerület, Ferencváros közönségének kulturális szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, ezzel elősegítve a magyar kulturális emlékezet fenntartását. 

Tevékenységével alkotó módon részt vesz a kerület kulturális életében.

A közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében, klasszikus és kortárs művek, zenés produkciók bemutatása, különösen a magyar kulturális értékek bemutatása.

Szakmailag felkészült, a tervezett produkciók kiemelkedő színvonalú bemutatására, előadásra képes társulat folyamatos biztosítása.

Együttműködés más kulturális szervezetekkel.

 

Javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, figyelemmel az előadó- művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39/A. §-ában foglaltakra. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (www.kormany.hu) 2017. 12. 22-én történő közzétételtől számított 30 munkanap. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázatok véleményezésre felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül értékeli. Az szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra. A pályázatokról, az igazgatói munkakör betöltéséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt, a szakmai bizottság ajánlása és a Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatokat papír alapon, két azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve), valamint 1 pld-t elektronikusan, CD-n kell benyújtani:

A pályázat beküldhető postai úton, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteréhez címezve (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Ferencvárosi Pinceszínház igazgató munkakör”, 

A pályázat benyújtható személyesen is, Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető részére, Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30. 

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt: 

Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető (1092 Budapest, Bakáts tér 14. 1. em. 30 iroda), a 06-1/215-1077/250 telefonszámon.

 

test

  Fidelioport_hu_logo.png